KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

 

İSTDİL EĞİTİM YAYINCILIK DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (“İstanbul Dil Akademisi”), Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun bir biçimde, kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gerekli süreçleri yürütmektedir. İstanbul Dil Akademisi tarafından oluşturulan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile veri sahiplerine sunulan aydınlatma metinlerinde; şirketin unvanı, şirket tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ile hukuki sebepleri ve veri sahibinin hakları ile ilgili aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır.

 

İstanbul Dil Akademisi’nin iştigal konusu olan yabancı dil eğitimi faaliyetleri kapsamında kurum çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, öğretmenler, öğrenciler/kursiyerler, öğrenci velileri/vasileri, ziyaretçiler ve İstanbul Dil Akademisi’nin ticari ve hukuki ilişki içinde bulunduğu tüm gerçek kişilerin verilerini toplamakta ve/veya işlemektedir. İstanbul Dil Akademisi çalışanlarının 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Genel Sağlık ve Sosyal Sigortalar Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve İlgili Mevzuat olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler (Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İş-Kurumu İl Müdürlüğü, ilgili bakanlıklar v.b.) yayınlanmış olan ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacı ile kimlik, iletişim, görsel ve işitsel, eğitim, aile ve yakınlık, finans, özlük, izin, sağlık, adli sicil, performans ve kariyer gelişim ile çalışma verileri gibi kişisel verilerini işlemektedir.

 

Yabancı dil eğitimi için İstanbul Dil Akademisi’ne başvuruda bulunan öğrencilerin/kursiyerlerin; adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, T.C kimlik numarası, vesikalık fotoğrafı, yakın bilgileri, eğitim bilgileri, adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, kurs ücretlerinin ödenmesi ile ilgili banka hesap bilgileri, banka ödeme dekontları, yabancı dil eğitimi aldığı süre boyunca öğrencinin aldığı sınav notları, puan sıralamaları, yaptıkları ödevler, sunumlar, güvenliklerinin sağlanması amacıyla görsel ve işitsel verileri, öğrencinin/kursiyerin sağlığının korunması ve acil durumlarda müdahale edilmesi amacıyla varsa sağlık durumu ile ilgili sağlık verileri, velilerin/vasilerin iletişim bilgileri, (adres, cep telefonu, telefon, faks ve e-posta adresi) vb bilgileri otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Bu kapsamda işlenen kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlenmekte ve bu kapsamda bütün idari ve teknik tedbirleri alınmaktadır.

 

İstanbul Dil Akademisi kişisel verilerinizi; kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi, tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim faaliyetleri ve hukuk işlemlerinin icrası, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve ilgili mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve yabancı dil eğitimi kurs kurallarına uygun hareket edilmesi, öğrencilere eğitim programı dahilinde yabancı dil eğitim hizmeti verilebilmesi, öğrenci kayıtlarının oluşturulması ve takibi, öğretmenlerimizce hazırlanan ders programları ve eğitim materyallerinin oluşturulması, rehberlik hizmetlerinin yerine getirilmesi, eğitim kurumumuz bilgisayar sistemleri ve programlarının, veri tabanının ve mobil uygulamaların doğru, güvenli ve sağlıklı bir şekilde işletilmesi, web sitelerimizin güncellenmesi, çalıştırılması, yabancı dil eğitimi ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi, yabancı dil eğitim hizmet ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, istihbarat, bilgi araştırması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla reklam amaçlı olarak öğrencilerin video çekimleri, fotoğraf görüntüleri ve sınav puanlarının pazarlama ve reklam faaliyetleri kapsamında kaydedilmesi ve İstanbul Dil Akademisi’ne ait internet sayfalarında, facebook, tweeter, Instagram, LinkedIn vb. gibi sosyal medya platformlarında paylaşılması, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bu hizmetlerin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla işlemektedir. Bu amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetleri sırasında, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, veri sahiplerinden açık rıza alınmaktadır.

 

İstanbul Dil Akademisi, 6698 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin genel ve özel nitelikli kişisel verilerini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır. İstanbul Dil Akademisi, yurtdışına kişisel veri aktarmamaktadır.

 

İstanbul Dil Akademisi’nin elde ettiği kişisel verilerle ilgili veri sahipleri; 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sayılan hakları kullanmak isteyen veri sahipleri, İSTDİL EĞİTİM YAYINCILIK DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİMİZ (“İstanbul Dil Akademisi”) ile irtibata geçebilirler.

 

Kişisel veri sahibi tarafından usulüne uygun olarak yapılacak başvuruya İstanbul Dil Akademisi tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

 

İstanbul Dil Akademisi web sayfalarında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmaktadır.

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

Saygılarımızla

 

İSTDİL EĞİTİM YAYINCILIK DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (“İstanbul Dil Akademisi”)

Adres: Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı. Sayan Apt. No:39 D:8 34353 Beşiktaş / İstanbul

[email protected]

Tel: (0212) 327 3015

 

×

WhatApp Hattı

× BİLGİ AL (Whatsapp)